Levering- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan:

 

 1. De verkoper: ChiqWonen
 2. De koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verkoper

een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een

aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

 1. Voorwaarden: hiermee wordt bedoeld de algemene betalings- en

leveringsvoorwaaden van ChiQ Wonen

 

Artikel 2- De geldigheid

 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten,

betalingen en leveringen.

 1. Deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door de koper gebruikte

voorwaarden.

 1. Zodra deze voorwaarden bij koper bekend zijn gemaakt en geaccordeerd

worden zij geacht door hem of haar onverkort en zonder voorbehoud te

zijn aanvaard.

 

Artikel 3- Offertes en aanbiedingen

 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en worden

gedaan onder de voorwaarden ‘ zolang de voorraad verstrekt’.

 1. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf

de offertedatum, tenzij een andere termijn wordt vermeld.

 1. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten die in de offertes of

aanbiedingen van de verkoper voorkomen, zijn voor hem niet bindend en geven

slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 1. Verkoper doet te allen tijde een aanbod op basis van de door koper

verstrekte gegevens en de door hem kenbaar gemaakte behoefte of wensen.

De verkoper mag afgaan op de juistheid van de verstrekte gegevens en de mede

gedeelde behoeften of wensen van de koper. Bij onjuist verstrekte gegevens,

zijnde een valse identiteit door koper, beschouwt verkoper de uitgebrachte

offerte als niet bindend.

 1. Vervoerswerkzaamheden, takel- en hijswerkzaamheden, het laden en lossen

en werkzaamheden van derden zijn niet in de offerte of aanbod begrepen,

tenzij anders is overeengekomen. Dit in verband met dat koper het aangekochte

product zelf meeneemt of via derden het aangekochte product laat afhalen.

 

Artikel 4- de overeenkomst en zekerheidsstelling

 

 1. De aanbetaling:

Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een koopovereenkomst een aanbetaling

te bedingen met een minimum van 30% en maximum van 60%  van de koopsom.

 

 1. Prijswijzigingen:

Indien na het sluiten van een koopovereenkomst wijzigingen van de prijs optreedt

zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

 

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud:

Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato

van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper. De koper is verplicht voor zorgvuldige

behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan

of in onderpand te even, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen

totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

 

 1. Factuurdatum:

Ingeval de levering plaatsvindt na factuurdatum, geldt de dag van levering als

factuurdatum.

 

e.Besteldatum:

 

Besteldatum is gelijk aan de factuurdatum. Bestellingen worden direct uitgevoerd.

 

 1. overmacht:

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet

is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of

in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 5  – Betaling van de koopsom, tekortkomingen en verzuim.

 1. De koopprijs dient door de koper voldaan te zijn bij afname, voordat de goederen

vanuit de vrachtwagen gelost worden. Bij afname van het product door derden in opdracht

van de koper, dient de koopprijs eveneens volledig voldaan te zijn.

 

 

 

 

Artikel 6 – Levertijd

 

 1. Verkoper geeft bij aankoop altijd een indicatie van de levertijd.
 2. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn ,

waarbinnen de prestatie moet worden verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke

of een vast overeengekomen levertijd bepalen.

 1. Indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene

omstandigheden en overmacht, wordt aan de verkoper een nadere termijn gegund.

Nadere termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertijd zoals vermeld op de order

c.q. koopovereenkomst.

 1. Bij overschrijding van voornoemde nadere termijn heeft de koper het recht

de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst

eenzijdig te ontbinden.

 

Artikel 7 – Feitelijke levering aan koper

 1. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/

aflevering van goederen zal geschieden, zal de koper ervoor

zorgen dat; – de plaats waar de op/aflevering moet geschieden

bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen

ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering

mogelijk te maken;- in de ruimte waar gewerkt moet

worden elektriciteit, licht en voldoende ventilatie

aanwezig is.

 1. Indien een takel, lift of een kraan gebruikt moet worden

zijn de kosten voor rekening koper.

 1. Schade die ontstaan ten gevolge van het gebruik van

een takel, lift of kraan is voor risico en rekening van

degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik,

voor zover schade hem kan worden toegerekend.

 1. Indien de koper bij het sluiten van een overeenkomst

geen problemen meldt wat betreft het horizontale

en verticale transport maar alsnog problemen voordoen

in het trappenhuis, lift en entrees, zijn de extra

bezorgkosten , de kosten voor een takel, lift, kraan

en beschadigingen aan de goederen of annuleringskosten

voor rekening van de koper.

 1. Wanneer de koper weigert de hem correct, en

onbeschadigd aangeboden producten terstond in

ontvangst te nemen zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten,

onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

 1. Het product is voor risico van de koper vanaf het moment

van de feitelijke levering aan koper. Na de feitelijke

levering draagt de koper het risico van beschadigingen

van het product, onverminderd de rechten die de

koper heeft conform Burgelijk wetboek.

 1. Afname door de koper van het gekochte product

geschiedt uitsluitend vanuit winkel verkoper te

Tilburg. De koper is verplicht het product voor

afname te controleren op mogelijke beschadigingen

en gebreken. Na afname van het product, is de verkoper

niet meer aansprakelijk voor eventuele schade

voortvloeiend uit verkeerd gebruik of eigen toedoen,

of tijdens het laden, vervoeren en lossen van het

afgenomen product door koper.

 1. Rest afval van de gekochte producten, zoals verpakkingen,

folie en piepschuim worden niet door onze bezorgers mee

genomen.

 

Artikel 8- Annuleringen

 1. Bij annuleringen van de overeenkomst door koper, is

deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het

koopsom.

 1. Bij annuleringen door de verkoper, wordt door

verkoper vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan

koper om een vervangend alternatief product uit de

collectie van de koper te verkrijgen tot een meerwaarde

van 5% van de oorspronkelijke koopsom, zonder meer-

prijs.

 

Artikel 9- Reclaimes

 

 1. Reclaimes kunnen door de koper tijdens de feitelijke levering

aan de bezorgers indienen bij de ontvangst goederen. Na de feitelijke

levering is alle risico voor de koper.

 

Artikel 10- Garanties

 1. De verkoper verleent voor door hem geleverde goederen

garantie aan de koper gedurende een termijn van 1

jaar op gebreken aan de constructieve onderdelen.

Bij rechtmatige aanspraak op garantie wordt uw

product omgeruild of hersteld, het aankoopbedrag

wordt niet terugbetaald. Bij klachten of schade die onder de garantie bevalt

dient de koper betreffende onderdeel via de centrale winkel in

Tilburg om te ruilen.

 1. De garantieregeling is niet van toepassing op afgeprijsde

showroommodellen. Deze modellen worden verkocht

zoals door de koper gezien en gekocht heeft.

 1. Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet normaal

of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product

door koper, valt niet onder de garantiebepalingen.

Hetzelfde geldt ook als de koper de instucties en

gebruiksaanwijzingen niet heeft opgevolgd.

 

Artikel 11- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering

daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid

van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht

door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper

is gevestigd.